Vår

PEdagogik

Vi utvecklade en pedagogik baserade på Reggio Emilia och Montessori pedagogiker, som förmedlar en allomfattande utbildning. Varje barn är en unik och oersättlig person, med förmågan att utveckla sin kapacitet och sina färdigheter. Denna utgångspunkt leder oss till att möta varje barn med respekt och att tillvarata deras behov och personliga egenskaper, uppskatta dem som de är och väcka deras självförtroende och trygghet.

På dettla sätt tar vi hänsyn till de olika stegen i barnens inlärningsförmåga och arbetar på ett harmoniskt sätt samtidigt med intellektet, känslorna och viljan.

Vår pedagogik baseras på att föräldrarna i första hand är ansvariga för barnens uppfostran.

Utvecklingen sker på följande områden:

  • motoriskt
  • intellektuellt
  • främjande av barnets frihetsuppfattning
  • känslomässigt och socialt
  • rutiner och goda vanor

Dagliga aktiviteter:

Neuro-motoriskt program: Organiserar och påskyndar absorptionen av information på de motoriska områdena. Det främjar utvecklingen av talet, läs- och skrivförmågan.

Musikalisk audition: Syftet är att uppfånga ljud, öka förståelsen, talet och förmågan att lära sig språk och gynna sambandet mellan grafem-fonem.

Bits av intelligens: Samlar in information, förbereder det visuella systemet för läsningen, ökar ordförrådet och förbättrar koncentrationsförmågan och minnet så att barnet kan uttrycka sig väl.

Goda vanor: Ger barnet en grund för ordning, solidaritet, mod, ansvar, självständighet, glädje, m.m.

Hörnaktiviteter, kallade för ”stationer”: Integrerar sensorisk information från de olika sinnena och gynnar processen av mental förståelse. Den bidrar samtidigt till barnets autonomi och samarbetsförmåga.

Aktiviteter på engelska: Barnen kommer att ha dagliga lekfulla aktiviteter på engelska.